Regulamin Sklepu www.arnoldbasinski.eu

 1. Warunkiem dokonania „zakupu” w sklepie internetowym www.bas67 jest akceptacja regulaminu.
  Właścicielem sklepu internetowego www.bas67 jest:
  Arnold Basinski.

          Miejscem spełnienia świadczenia sprzedawcy jest:

         Sklep zlokalizowany na stronie www.arnoldbasinski.eu
         

Każdy klient, który będzie chciał dokonywać zakupów na naszej stronie musi się zarejestrować.

Po zalogowaniu do systemu, klient ma wgląd do swoich danych, historii swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych oraz możliwość zmiany hasła.

Sklep nie oferuje produktów fizycznych. Jedynymi dostępnymi produktami są darmowe produkty do pobrania oraz darmowe usługi online.

Na Stronie arnoldbasinski.eu oferujemy dwa rodzaje produktów cyfrowych:

1. Ankiety do pobrania w formacie MSWord (*.docx),
2. Interpretacje testów wykonanych na stronie

5. 1. Zakup ankiety.

Abpy zakupić i pobrać ankietę należy:

 • zarejestrować się / zalogować się na stronie arnoldbasinski.eu.
 • wyszukać odpowiednią ankietę,
 • wybrać daną ankietę klikając na przycisk „dodaj do koszyka”,
 • potwierdzić lub zaktualizować dane osobowe
 • zapoznać się z regulaminem zakupów i zaakceptować go
 • ewntualnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 •  zatwierdzić zamówienia przyciskiem „kupuję i płacę”

Po dokonaniu płatności Twoje zamówione ankiety będą dostępne do pobrania „po zalogowaniu” w Panelu klienta oraz za pośrednictwem dedykowanego liku do pobrania ankiety, który jest wysyłany natychmiast po wyrażeniu chęci na pobranie produktu

Zamówiony produkty cyfrowy (ankieta) można pobrać dowolną ilość razy w przeciągu 5 dni od dnia „zakupu” produktu. Po tym czasie możliwość pobrania ankiety zostaje  zablokowana.

5.2. Zakup interpretacji testu

Zakup interpretacji testu może być dokonany w następujący sposób:

1. za pośrednictwem płatności elektronicznej

5.2.2 Zakup interpretacji testu za pomocą płatności elektronicznej należy:

 • przejść na stronę SKLEPU
 • zarejestrować się / zalogować się na stronie arnoldbasinski.eu.
 • wybrać interpretację odpowiedniego testu
 • potwierdzić lub zaktualizować dane osobowe
 • zapoznać się z regulaminem zakupów i zaakceptować go
 • ewentualnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • zatwierdzić zamówienia przyciskiem „kupuję i płacę”

Po dokonaniu „płatności” kupujący otrzyma na adres wskazany w trakcie zakupu link dostępu, za pomocą którego uzyska dostęp do interpretacji testu.

Interpretację testu można pobrać lub wydrukować.

Dostęp do interpretacji wykonanego testu jest nieograniczony czasowo.

Z uwagi na to, iż wszystkie produkty są darmowe – nie można anulować zamówienia

Oferowane produkty na stronie arnoldbasinski.eu są darmowe

Dostawa produktów jest darmowa

Produkty do pobrania są dostępne natychmiast. 
Dostawa innych darmowych usług realizowana jest w zależności od możliwości.

10.1 Reklamacja produktów fizycznych

Z uwagi na to, iż oferowane produkty i usługi są darmowe – nie przyjmuję reklamacji.

11. Ochrona danych osobowych.
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1.1 Administratorem danych osobowych osób korzystających z naszego sklepu, w tym Kupujących i Użytkowników, jest

Arnold Basiński

zwany dalej: „Administrator”.

11.1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.

Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza usługi CallPage, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

11.3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

11.3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów, a także opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

11.3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

11.3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu ) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

11.3.5. Wysyłania newslettera z wszelkimi treściami informacyjnymi – aż do cofnięcia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

11.3.6. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie naszego sklepu, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

11.4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

11.4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem biuro@twoj.sklep.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

11.5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: biuro@twoj.sklep.pl

11.5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

11.5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

11.6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11.6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

11.7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

11.7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

11.7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz sklep obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności. 

Dane te będą jedynie wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówienia i w celach marketingowych przez firmę YourNewStyle.pl Sp. z o.o.. Rejestracja w sklepie firmy YourNewStyle.pl oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych droga elektroniczną bądź pocztową.

12.1. Sklep arnoldbasinski.eu zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego pod adresem www.arnoldbasinski.eu,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego pod adresem www.arnoldbasinski.eu,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

12.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Nie zastosowanie się do w/w zasad będzie skutkowało zerwaniem współpracy oraz utratą możliwości wykorzystania zdjęć i opisów produktów.

error: Treści są chroniowe !!